Dec 10, 2011

അമ്മാ ... കാളി ... കാപ്പാത്ത് ... அம்மா ... காளி... காப்பாத்து ..

അമ്മാ ... കാളി ... കാപ്പാത്ത് ...
அம்மா ... காளி... காப்பாத்து ..വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കു മുമ്പ്  കുറച്ചു മാസങ്ങള്‍  ഞാന്‍  മദ്രാസില്‍   ജോലി ചെയ്തിരുന്നു   അവിടത്തെ   ഇടലി-സാമ്പാര്‍-വട  പോലെ തന്നെ  തമിഴരെയും  എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ട്ടമായിരുന്നു ,  അതുകൊണ്ടാകാം അവരുടെ  ഭാഷ  പെട്ടന്ന് പഠിക്കാന്‍ സാധിച്ചു .. അതിന്റെ ഉപയോഗം  ഇതുവരെ വെറും സിനിമാ  പേരുകള്‍ വായിക്കാനായിരുന്നെങ്കില്‍ ഇപ്പോള്‍ ഒരു നല്ല കാര്യത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നു ..... നമ്മുടെ മുല്ല പെരിയാറിന് വേണ്ടി തമിഴില്‍ ഒരു ബ്ലോഗ്‌... കൂടെ അതിന്റെ "തമിയാള" വും

அம்மா  தாயே ...
புரட்சி தலைவி ....
நான் சில சந்தேகம் கொண்டிருக்கின்றேன்..
உங்களே அப்படி  விளிக்கருத்துக்கு   முடியுமா  ?
நீங்கள்  ஒரு தலைவியா ?    ....
ஆமா  ..என் கேள்வி இது உள்ளது . ...
நீங்கள் ஒரு தலைவியா?...
அனால்  உங்களை   வணங்குமவர்  சொல்கிறார்கள்   ..
ஜெயலலிதா ஒரு தலைவி ...
நீங்கள்  ஒரு  தலைவர்...
அனால்  நான்  சொல்கிறேன் ...
நீங்கள்  ஒரு  காளி அம்மா ...

உங்களி டம் ..
இந்த அப்பாவி மக்கள் ..
ஏழை மக்கள் ...
சொல்கிறார்கள் ...
அந்த முல்லை பெரியார் அணை ...
இப்போது மிகவும் பழமையானது உள்ளது ....
நாம் உருவாக்க புதிய அணை....
உங்கள் ஆதரவு பார்க்க விரும்புகிறேன்...

அனைத்து கேரளா   மக்களையும்   தெரியும் ...
மற்றும் நான் நம்புகிறேன் ....
முல்லை பெரியார் அணை எவ்வோருக்கும்  சொந்தம்  ...
ஆனால் ... நம் நல்ல இதயம் .. நம்பிக்கை ... அன்பு   ...
கடந்த ஆண்டுகளில் .. நாம் தண்ணீர் கொடுக்கிறோம் ..
இருக்க கூடும் ... நீங்கள் சந்தேகப்படுவீர் ..
ஏன் இந்த சாதாரண மக்கள் ..  கட்டுரை எழுதுகின்றார்கள்...

அதே போல் ... நமது அனைத்து சினிமா நடிகை ...
என்று எங்களுக்கு தெரியாது. .
அவர்கள் உங்களுடன் இருக்கிறார்கள் ..
அல்லது அவர்கள் எங்களுடன் வருகிறார்கள்

அவர்கள் மட்டுமே ஆதரவாளர்கள் வேண்டும் .. பணம்  ..
மற்றும் கோடம்பாக்கம்  ஒரு வீடு...

காவேரி ஆற்றின் பிரச்சினை நேரம் ...
நம் சினிமா நடிகை நீங்கள் துணைபுரிகிறது ..
ஆனால் .. அந்த நட்சத்திரங்கள் ...
முல்லை பெரியார் அணை பிரச்சினையில் எங்கள் ஆதரவு இல்லை
அவரது வாயை திறக்க  வேண்டும்


நமது அனைத்து அரசியல்வாதிகளும்  ..
இப்போது அமைதியாக இருக்கின்றார்கள்...
அதுக்கு பேரு மௌன பீரதம்  ..

அவர்கள் புதிய அணை கட்ட நினைக்கவில்லை ..
அவர்கள்  பழைய அணை சரிவு பற்றி நினைக்கவில்லை ..
அவர்கள்  அணை அருகில் மக்கள் இருப்பதை  பற்றி நினைக்கவில்லை ...
நமது அரசியல் வாதிகளின்  சிந்தனை ... .
எங்கள் கட்சி ... எங்கள் கட்சி .
அது மட்டும் தான் ...

காங்கிரஸ் எதிராக கம்யூனிஸ்ட்  சொல்கிரோம் .. .
கம்யூனிஸ்ட் எதிராக காங்கிரஸ்  சொல்கிரோம் ...
அதுவும் யார்க்காகே .. தெரியவில்லை..

அவர்கள் உங்கள் தக்காளி, வெங்காயம், காய்கறிகள், கோழி வேண்டும் ...
அவர்கள் நம் வாழ்க்கை வேண்டாம் ...
அவர்கலுக்கு  தேர்தல் நேரத்தில் மட்டும் நம் வாக்களிக்க வேண்டும்
மற்றும் பாராளுமன்றத்தில் உங்கள் ஆதரவு செய்ய ...

அதனால் தான் ...
சாதாரண கேரளா மக்கள் தமிழ்நாடு எதிராகே ..
பிரச்சினை செய்கின்றன...  

நாம் ஏதாவது தெரிவிக்க வேண்டும் ...
அணையை கெடுத்தால் ...
மேல் 35 லட்சம் பேர்  சாவார்கள் ...

நாம் விரும்புகிறோம் ...
விரைவில் புதிய அணை செய்யவும் ...
இந்த அப்பாவி மக்களுக்கு உதவி செய்யவும் .....

முல்லை பெரியார் அணையை  புதிதாக  கட்டினால் ..
அணை அருகில் வசிக்கும் இரு மானிலத்து மக்களும் ...
சந்தோசப் படுவார்கள் ...
எப்போதும் அணையேப் பற்றி பயமின்றி வாழ்ப்பார்கள் ..

பின்னர் நாங்கள் உங்களை அழைப்போம் ...
அம்மா .... புரட்சி தலைவி ....


  (തമിയാളം):

അമ്മാ തായേ..
പുരട്ചി തലൈവി..

നാന്‍ ചില സന്ദേഹം കൊണ്ടുരിക്കിന്റേന്‍ ..
ഉങ്കളെ അപ്പടി വിളിക്കരുതുക്ക് മുടിയുമാ?
നീങ്കള്‍ ഒരു തലൈവിയാ ?
ആമാ... എന്‍ കേള്‍വി ഇത് ഉള്ളത്...
നീങ്കള്‍ ഒരു തലൈവിയ?
ആനാല്‍ ഉങ്കളൈ  വണകുമവര്‍ ശൊല്‍കിരാര്കള്‍..
ജയലളിത ഒരു തലൈവി..
നീങ്കള്‍ ഒരു തലൈവി..
ആനാല്‍ നാന്‍ ശൊല്കിരേന്‍...
നീങ്കള്‍ ഒരു കാളി  അമ്മ ...

ഉന്‍കളിടം..
ഇന്ത അപ്പാവി മക്കള്‍ ..
എഴൈ മക്കള്‍ ..
ശൊല്‍കിരാര്കള്‍..
അന്ത മുല്ല പെരിയാര്‍ അനൈ ഇപ്പോത് മികവും പഴമയാണത് ഉള്ളത് ...
നാം ഊരുവാക്ക പുതിയ അന്നൈ...

അനൈത് കേരള മക്കളെയും തെരിയും..
മറ്റ്രും നാന്‍ നംവുകിരേന്‍..
മുല്ല പെരിയാര്‍ അനൈ എവ്വോരുക്കും സ്വന്തം ..
ആനാല്‍ നം നല്ല ഇതയം.. നമ്ബിക്കൈ .. അന്‍പ്..
കടന്ത ആണ്ടുകളില്‍ .. നാം തണ്ണീര്‍ കൊടുക്കിരോം..
ഇരുക്ക കൂടം നീങ്കള്‍ സന്ദേകപ്പടുവീര്‍..
എന്‍ ഇന്ത സാധാരണ മക്കള്‍ .. കട്ടുരൈ എഴുതികിരാര്കള്‍..

അതേ പോല്‍.. നമതു ആനൈത് സിനിമ നടികൈ .
എന്റ് എങ്ങളുക്ക് തെറിയാത് ..
അവര്‍കള്‍ ഉങ്കലുടന്‍ ഇറുക്കിരാര്‍കള്‍ ..
അല്ലത്  അവര്‍ എങ്കലുടം വരുകിരാര്‍കള്‍ ..

അവര്‍കള്‍ മട്ടുമെ ആതറവാലര്‍കള്‍ വേണ്ടും .. പണം ..
മറ്റ്റും കോടമ്പാക്കം ഒരു വീട്..

കാവേരി അറ്റ് റിന്‍ പിറച്ചിന്നൈ നേരം..
നാം സിനിമ നടികൈ നീങ്കള്‍ തുന്നൈപൂരികിരത്...
ആനാല്‍ .. അന്ത നക്ഷത്രങ്ങള്‍ ..
മുല്ല പെരിയാര്‍ അണൈ പിരചിനയില്‍ എങ്കള്‍ ആതരവു ഇല്ലൈ ...
അവരത് വായൈ തീരക്ക വേണ്ടും...
നമതു ആനൈത് അരശിയല്‍ വാദികള്‍...
ഇപ്പൊതു അമൈത്തിയാകെ ഇരുക്കിനാര്‍കള്‍..
അതുക്ക് പേര് മൌന വ്രതം ..
അവര്‍കള്‍ പുതിയ അണൈ പറ്റി നിനൈക്കവില്ലൈ ...
അവര്‍കള്‍ പഴയ അണൈ ശരിവ് പറ്റി നിനൈക്കവില്ലൈ ..
അവര്‍കള്‍ അണൈ അരുകില്‍ മക്കള്‍ പറ്റി നിനൈക്കവില്ലൈ ..
നമതു അരശിയാല്‍ ശിന്തനൈ .. എങ്കള്‍ കക്ഷി ..    എങ്കള്‍ കക്ഷി..
അത് മട്ടും താന്‍...

കോണ്‍ഗ്രസ്സ് എതിരാകേ കമ്യൂണിസ്റ്റ്  ശൊല്‍കിരോം ..
കമ്യൂണിസ്റ്റ് എതിരാകേ  കോണ്‍ഗ്രസ്സ് ശൊല്‍കിരോം ..
അതും യാര്‍ക്കാകെ തെരിയവില്ലൈ...

അവര്‍കള്‍ ഉങ്കള്‍ തക്കാളി, വെങ്കായ് , കായ്ക്കറി, കോളി വേണ്ടും ..
അവര്‍കള്‍ നം വഴ്ക്കൈ വേണ്ടാം..
അവര്‍കള്‍ തേര്‍തല്‍ നേരത്തില്‍ മട്ടും നം വാക്കളിക്ക വേണ്ടും...
മറ്റ്റും പാരാള്മണ്‍രത്തില്‍ ഉങ്കള്‍ ആതരവു ശെയ്യ..

നാം ഏതാവത് തെരിവിക്ക വേണ്ടും ..
അണൈ കേടുത്താല്‍...
മേല്‍ 35 ലക്ഷം മക്കള്‍ ശാവര്‍കള്‍... 
നം വിരുംപികിറോം ...
വിരൈവില്‍ പുതിയ അണൈ ശെയ്യവും...
ഇന്ത അപ്പാവി മക്കളുക്ക് ഉതവി ശെയ്യവും...


മൂല്ലൈ പെരിയാര്‍ അണൈയെ പുതിതാകെ കട്ടീനാല്‍
അണൈ അരുകില്‍ വസിക്കും ഏര് മാനിലത്ത് മക്കളും ..
സന്തോഷ പടുവാര്‍കള്‍...
എപ്പോതും അണൈയെ പറ്റ്രി പയമിനറി വാഴ്പ്പാര്‍കള്‍... 

പിന്നര്‍ നാങ്കള്‍ ഉങ്കളൈ അഴൈപ്പോം ..
അമ്മാ ... പുരട്ചി തലൈവി..

37 comments:

ജയന്‍ said...

അണ്ണോ, റൊമ്പ നല്ലയിരിക്ക്, ഇതാണ് സത്യം, നല്ല ബ്ലോഗ്‌.

രേണുക said...

ശുകൂര്‍, മുല്ലപെരിയാറിനെ കുറിച്ച് വായിച്ചതില്‍ ഏറ്റവും നന്നായെന്നു തോന്നുന്ന ഒരു പോസ്റ്റ്‌. ഭാവുകങ്ങള്‍

Shamsheeya said...

കൊള്ളാം എന്ന് പറഞ്ഞാല്‍ മതിയാകുമോ? വളരെ വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട്, കേരളത്തിന്‌ വേണ്ടി തമിഴില്‍ ഒരു ബ്ലോഗ്‌ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും, നന്ദിയുണ്ട് സുഹുര്‍ത്തെ ഒരുപാട്.

Anonymous said...

good article.

റംസി... said...

സുമനസ്സുക്കാരന്റെ സുമനസ്സില്‍ വീണ്ടും ഒരു നല്ല പോസ്റ്റ്, തമിഴ് കൂടുതല്‍ അറിയില്ല തമിയാളം എഴുതിയത് കൊണ്ട് വായിക്കാന്‍ സാധിച്ചു, കുറച്ചൊക്കെ മനസ്സിലായി, നന്നായിട്ടുണ്ട്.

ഷാജു അത്താണിക്കല്‍ said...

wow............. good one

Prince Mathew said...

முல்லைப்பெரியார் அணை கீழ் வாழும் மக்களில் ஆயிரக்கணக்கான தமிழர்கள் கூட உள்ளன. ஆனால் சில திருட்டு அரசியல்காரர்கள் இந்த பிரச்சனையை மலையாளி-தமிழர் பிரச்சனை ஆக்க முயற்சி பன்கிற்றன. தண்ணீர் கொடுக்க கூடாது என்பது எங்கள் நோக்கம் அல்ல, ஆனால் தங்கள் மக்கள் உயிர் காப்பது அவசியம் என்பதால் 116 வருடம் பழக்கமுள்ள முல்லைப்பெரியார் அணைக்கட்டுக்கு பதிலாக புதிய அணை மிகவும் தேவை.

സലിം മുലയറചാല്‍ said...

ശുകൂര്‍ക്കാ.. വീണ്ടും വളരെ നല്ലൊരു ബ്ലോഗ്. ഇതിലും തമ്മിലടിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയക്കാരെ കുറിച്ച് പരാമര്‍ശിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ, കൂടെ സിനിമ നടി-നടന്മാരെ കുറിച്ചും.

Nikhil said...

Hi Shukoor, strike again.

sunil vettom said...

"അമ്മാ കാളി ...കാപ്പത്ത് ....."

....നല്ല എഴുത്ത് ....തുടരുക

Unknown said...

ഹഹഹഹഹ

ജോറായിട്ടുണ്ട്!

Shukoor Ahamed said...

ജയന്‍, രേണുക, ശംസീയ, രംസി, ഷാജു, പ്രിന്‍സ്, സലിം, നിഖില്‍, സുനില്‍, ബൈജു.... അഭിപ്രായങ്ങള്‍ക്ക് നന്ദി.....

അല്‍അന്‍സാര്‍ സര്‍വീസസ് said...

ரொம்ப நன்னாயிரிக்க். தேங்க்ஸ்

അല്‍അന്‍സാര്‍ സര്‍വീസസ് said...
This comment has been removed by the author.
ரமேஷ் said...

மிகவும் நல்ல கட்டுரை

Jefu Jailaf said...

പണി കുറെ എടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ.. എന്തായാലും നന്നായിരിക്കുന്നു..

Lathika said...

അമ്മാ ... കാളി ... കാപ്പാത്ത് good one.

സിയാഫ് അബ്ദുള്‍ഖാദര്‍ said...

நல்லாயிருக்கு ,எனக்கு ரொம்ப புடிச்சிருக்கு ,தமிழ்மக்கள் உதவி செய்யட்டும் ,முள்ளப்பெரியாரில் புதுசா ஒரு ஆணை வேனோ ...

Anonymous said...

என்னண்ணா சொல்றேன் ! புது அனை வந்தால் தேக்கடி மற்றும் தன்னியிலாயிடும் .. article ரொம்ப நல்ல இருக்க்

Arif Zain said...

നല്ല പോസ്റ്റ്‌. തമിഴ്‌ നല്ല വശമില്ലെങ്കില്‍ കൂടി പറഞ്ഞത്‌ മനസ്സിലായി. അത് മതിയല്ലോ

khaadu.. said...

நமது அனைத்து அரசியல்வாதிகளும் ..
இப்போது அமைதியாக இருக்கின்றார்கள்...
அதுக்கு பேரு மௌன பீரதம் ..


മലയാളം കൂടി എഴുതാമായിരുന്നു... എങ്കില്‍ എന്നെപോലെയുള്ളവര്‍ക്ക് എളുപ്പമായിരുന്നു...

Admin said...

முல்லை பெரியாறு நிரந்தர தீர்வு -நவாஸ்


எப்படி காவிரி நீர் கர்நாடகத்தில் உற்பத்தியாவதால் காவிரி நீருக்கு கர்நாடகம் சொந்தம் கொண்டாடுகிறதோ அதே போன்று முல்லை பெரியாறு தமிழகத்தில் உற்பத்தியாவதால் அந்த நீர் தமிழகத்துக்கு போக மீதி நாம் கேரளாவுக்கு கொடுக்க வேண்டும் ஆனால் அது ஏதோ கேரளா தமிகத்துக்கு தண்ணீர் தர்மம் செய்வது போன்று கேரள-தமிழக அரசுகளும் இந்திய மீடியாக்களும் தங்களும் மடையர்களாகி மக்களையும் நம்பவைத்து மடையர்களாக்கி விட்டார்கள் நமது சிவகிரி மலையில் உற்பத்தியாவதால் அந்த நீர் நமக்கு போகதான் மீதி கேரளாவுக்கு என்பதை தமிழர்களும் தமிழக அரசும் உணரவேண்டும் நமது முன்னோர்கள் கேரளாவுக்குள் அணை கட்டியது நல்ல நோக்கத்துடன் செய்தது இன்று தவறாகிவிட்டது மறந்து விடாதீர்கள் தண்ணீர் நமக்கே சொந்தம்தேவை தற்காலிக தீர்வல்ல நிரந்தர தீர்வு:பெரியாறு அணைகட்டில் இருந்து உட்புறமாக 12 மீட்டர் தொலைவில் தமிழக எல்லை உள்ளது. இந்த பகுதியில் தமிழகம் புதிய அணை கட்டலாம். இந்த அணை கட்டுவதன் மூலம் தமிழகம் கேரளாவுக்கு எவ்வித பணமும் தர வேண்டியது இல்லை. ஒப்பந்தங்களும் தேவை இல்லை. இது முழுக்க முழுக்க தமிழகத்தில் இருக்கும் தமிழகத்துக்கு சொந்தமான அணையாக இருக்கும்.( இந்த திட்டம் மறைந்த முன்னாள் முதல்வர் எம்.ஜி.ஆர் ஆட்சி காலத்தில் பரிசீலிக்கப்பட்டுள்ளது. 1979 ஆண்டுகளில் முல்லைபெரியாறு பிரச்சனை தீவிரமான போது இந்த திட்டம் முன்வைக்கப்பட்டது. இதனால் கேரளாவுக்கு வருவாய் இழப்பு ஏற்படும் என்பதால் அப்போதைய கேரள அரசு அணையை பலப்படுத்தினால் போதும் என்ற தீர்வை நோக்கி நழுவிக்கொண்டது).பழமையான அணைக்கு மாற்று அணை கட்டவேண்டும் என்ற கோரிக்கை நோக்கி வந்துள்ள இந்த நிலையில், புதிய அணையை கேரள அரசு கட்டுவதை விட தமிழக அரசே தமது எல்லைக்குள் கட்டிக்கொள்வது கௌரவமானதும், நீண்டகால தண்ணீர் தேவைக்கு உறுதியான தீர்வுமாக அமையும். மேலும் அச்சத்தில் உள்ள 35 லட்சம் மக்களின் உணர்வுகளுக்கு மதிப்பளித்த மனிதநேய மாண்பும் தமிழகத்துக்கு கிடைக்கும்.தமிழகம் அணை கட்டினால் தற்போது உள்ள முல்லைபெரியாறு அணையை உடைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அதே நேரத்தில் முழுமையாக பயன்பாட்டை தவிர்க்க வேண்டிய நிலையும் வராது. 104 அடிக்கு கீழ்நிலையில் உள்ள தண்ணீர் பென்னி குயின் விருப்பப்படி அப்பகுதி வனவிலங்குகளுக்கு கிடைக்க செய்யலாம். அணையும் பாரம்பரிய அணையாக நீடித்து நிற்கும்.கேரளா அணை கட்டினால் இயற்கை ரீதியாக தமிழகத்திற்கு ஒரு லிட்டர் தண்ணீர் கூட கிடைக்காது. மேலும் மீண்டும் மீண்டும் இருமாநில தண்ணீர் பிரச்சனை தொடர்கதையாகும். ஒப்பந்தபடி வருடம் தோறும் கேரளாவுக்கு கொடுத்து வரும் கட்டணத்தையும் நிறுத்திவிடலாம்

அரசு பரிசீலிக்குமா?தயவு செய்து படிப்பதோடு மட்டுமின்றி ஆதரவு மற்றும் எதிர் கருத்துகளை பதிவு செய்யவும் மேலும் பிளாக்குகள் மற்றும் சமுக வலைதள்ங்களிலும் பதிவு செய்யவும்

அன்புட்ன்

தேங்கை நவாஸ்

രമേഷ് said...

ഞാനും നിങ്ങളെ പോലെ തന്നെ മദ്രാസില്‍ ജോലി ചെയ്ത ഒരാളാണ്, ചെയ്ത എന്നല്ല ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാള്‍, തമിഴ് കുറച്ചു അറിയാം, ഞാന്‍ കാത്തിരുന്ന ഒരു ബ്ലോഗായിരുന്നു ഇത്, ഏതെങ്കിലും ഒരു ബ്ലോഗര്‍ തമിഴില്‍ എഴുതാന്‍ വേണ്ടി, കണ്ടപ്പോള്‍ സന്തോഷം തോന്നി. എന്റെ കൂടെയുള്ള ഒരു തമിഴ് സൂപ്പര്‍വൈസര്‍ ഇത് വായിക്കുകയും ചെയ്തു. നിങ്ങള്‍ തമിഴിനോട് നീതി പുലര്‍ത്തിയൂട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഏതായാലും രണ്ടു നാട്ടുക്കാര്‍ക്കും പ്രശ്നമില്ലാതെ ഇതൊന്നു തീര്ന്നു കിട്ടിയാല്‍ നന്നെന്നു തോന്നുന്നു. കാരണം എന്നെ പോലുള്ള ആയിരങ്ങള്‍ തമിഴ് നാട്ടില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ എഴുത്തിന് ആശംസകള്‍ നേര്‍ന്ന് കൊണ്ട്. രമേഷ്

Shukoor Ahamed said...

മുല്ലപെരിയാറോ മറ്റെന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ അതില്‍ രാഷ്ട്രീയക്കാര്‍ മുതലെടുക്കുകയാണ്. തമിഴരും മലയാളികളും തമ്മില്‍ തല്ലേന്ടവരല്ല, ഈ പ്രശ്നത്തില്‍ നേരായി ഇടപെട്ട എത്ര രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടികളുണ്ട്‌? എത്ര നേതാക്കളുണ്ട്? പരസ്പ്പരം വിഴുപ്പലക്കാതെ തന്‍റെ നാടിന്റെ-രാജ്യത്തിന്‍റെ അവിടത്തെ ജനങ്ങളുടെ നേരായ ആവിശ്യങ്ങള്‍ മനസ്സിലാക്കി പ്രവര്‍ത്തിക്കാന്‍ തയ്യാറാകുന്ന എത്ര രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുണ്ട്? സാധാരണ ജനങ്ങളെ വെറും കഴുതകളാക്കുന്ന ഇവരെ നമ്മള്‍ തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട്...

സലിം പച്കോ said...

ശുക്കൂര്‍ ... നന്നായിടുണ്ട് പക്ഷെ എവിടെയോ എന്തോ കുറവ് അനുഭവപെടുന്നുണ്ട് .. ഇനിയും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

അബ്റാര്‍... said...
This comment has been removed by the author.
Baiju said...

വെരി നൈസ് വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട്, എനിക്ക് തമിഴ് അറിയാഞ്ഞിട്ടാണോ എന്നറിയില്ല നല്ല തമിഴ് ഭാഷയും ഉപയോഗിച്ചതായി തോന്നി.

അബ്റാര്‍... said...

അണ്ണാ... നല്ലായിരിക്ക് ......
35 ലക്ഷം മനുഷ്യ ജീവന്‍ വെള്ളത്തില്‍ മുക്കി കൊല്ലാന്‍ തയ്യാറായി ഇരിക്കുന്ന മുല്ലപ്പെരിയാറിനെ വിഷയമാക്കി എഴുതിയത് വളരെ നാന്നായി ...
തമിഴ് വായിക്കാനരിയില്ലെങ്കിലും തമിഴാലം കൊടുത്തത് എനിക്ക് റൊമ്പ ഇഷ്ടമായിരിക്ക് ...
ഇനിയും നല്ല നല്ല പോസ്റ്റുകള്‍ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ....അല്ലാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ....

ഖലീല്‍ റഹുമാന്‍ said...

ശുകൂറെ വളരെ നന്നായി എന്ന് പറഞ്ഞാല്‍ മതിയാകുമോ എന്നറിയില്ല തമിഴില്‍ ഒരു ബ്ലോഗ്‌ ഇതിലെ സാഹിത്യം എനിക്കറിയില്ല എന്നാലും അതിലെ ഉള്ളടക്കം മനസ്സിലായി ഓരോ സാധാരണ മലയാളിയുടെയും മനസ്സിലുള്ളത് താങ്കള്‍ സുമനസ്സിലൂടെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു.

Ravi said...

Valare nannayittund, bhavukangal

ഷമീര്‍ said...

നന്നായിട്ടുണ്ട് തമിഴ് വായിക്കാന്‍ അറിയില്ല തമിയാളം വായിച്ചു. ഭാവുകങ്ങള്‍

Rajesh said...

Good one and best wishes.

sajudheen said...

nallathaanu..

ഒളിമ്പസ് said...

தமிழின் தாயே பிச்சை தா..
உயிரின் பிச்சை நீயே தா
தாயே பிச்சை தரவேண்டும்,
உயிரின் பிச்சை தரவேண்டும்,

நீரை நாங்கள் தரிகின்றோம்
உயிரை நீங்கள் தரவேண்டும்
அன்பால் அணையை உருவாக்கி,
ஒன்றாய் சேர்ந்து வாழ்வோமே..

എന്റെ ആദ്യത്തെ തമിഴ് കവിതയാണ്..
ഹ ഹ ഹ.. (ആശീര്‍വദിക്കണം)
കാരണമായ ഈ ബസ്സിനു സ്തുതി.
വഴി കാണിച്ച പോസ്റ്റിനും സ്തുതി.

വരികളുടെ മലയാള ശബ്ദം താഴെ..


തമിഴിന്‍ തായേ പിച്ചൈ താ .. തമിഴിന്‍ അമ്മെ ഭിക്ഷ തരൂ..
ഉയിരിന്‍ പിച്ചൈ നീയെ താ -- ഉയിരിന്‍ ഭിക്ഷ നീ തരൂ..
തായേ പിച്ചൈ തരവേണ്ടും, -- അമ്മെ ഭിക്ഷാ തന്നീടൂ ..
ഉയിരിന്‍ പിച്ചൈ തരവേണ്ടും , -- ഉയിരിന്‍ ഭിക്ഷാ തന്നീടൂ ..

നീരൈ നാങ്കള്‍ തരികിണ്ട്രോം - വെള്ളം ഞങ്ങള്‍ തന്നീടാം..
ഉയിരൈ നീങ്കള്‍ തരവേണ്ടും - ജീവന്‍ നിങ്ങള്‍ തന്നീടൂ
അന്പാല്‍ അണയൈ ഉരുവാക്കി, - അന്പാല്‍ അണയെ ഉരുവാക്കി,
ഒണ്ട്രായ് സേര്ന്തു വാഴ്വോമേ .. - ഒന്ന് ചേര്‍ന്ന് വാഴ്ന്നീടാം

There is no COPY RIGHT..
So its COPY LEFT

Shukoor Ahamed said...

എല്ലാരുടെയും അഭിപ്രായത്തിനു നന്ദി .
കൂടെ ഒളിയമ്പ് .. നിങ്ങളുടെ കവിത നന്നായിരിക്കുന്നു..

Akbar said...

ഇവിടെ ആദ്യം. തമിഴ് വശമില്ല. എങ്കിലും ഈ ശ്രമത്തെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു.

ഐക്കരപ്പടിയന്‍ said...

ഇതൊരു നിയോഗമായി ഏറ്റെടുത്ത് മുന്നേറുക!
തമിഴന് വെള്ളവും മല്ലുവിന് നീതിയും!