Dec 10, 2011

അമ്മാ ... കാളി ... കാപ്പാത്ത് ... அம்மா ... காளி... காப்பாத்து ..

അമ്മാ ... കാളി ... കാപ്പാത്ത് ...
அம்மா ... காளி... காப்பாத்து ..വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കു മുമ്പ്  കുറച്ചു മാസങ്ങള്‍  ഞാന്‍  മദ്രാസില്‍   ജോലി ചെയ്തിരുന്നു   അവിടത്തെ   ഇടലി-സാമ്പാര്‍-വട  പോലെ തന്നെ  തമിഴരെയും  എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ട്ടമായിരുന്നു ,  അതുകൊണ്ടാകാം അവരുടെ  ഭാഷ  പെട്ടന്ന് പഠിക്കാന്‍ സാധിച്ചു .. അതിന്റെ ഉപയോഗം  ഇതുവരെ വെറും സിനിമാ  പേരുകള്‍ വായിക്കാനായിരുന്നെങ്കില്‍ ഇപ്പോള്‍ ഒരു നല്ല കാര്യത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നു ..... നമ്മുടെ മുല്ല പെരിയാറിന് വേണ്ടി തമിഴില്‍ ഒരു ബ്ലോഗ്‌... കൂടെ അതിന്റെ "തമിയാള" വും

அம்மா  தாயே ...
புரட்சி தலைவி ....
நான் சில சந்தேகம் கொண்டிருக்கின்றேன்..
உங்களே அப்படி  விளிக்கருத்துக்கு   முடியுமா  ?
நீங்கள்  ஒரு தலைவியா ?    ....
ஆமா  ..என் கேள்வி இது உள்ளது . ...
நீங்கள் ஒரு தலைவியா?...
அனால்  உங்களை   வணங்குமவர்  சொல்கிறார்கள்   ..
ஜெயலலிதா ஒரு தலைவி ...
நீங்கள்  ஒரு  தலைவர்...
அனால்  நான்  சொல்கிறேன் ...
நீங்கள்  ஒரு  காளி அம்மா ...

உங்களி டம் ..
இந்த அப்பாவி மக்கள் ..
ஏழை மக்கள் ...
சொல்கிறார்கள் ...
அந்த முல்லை பெரியார் அணை ...
இப்போது மிகவும் பழமையானது உள்ளது ....
நாம் உருவாக்க புதிய அணை....
உங்கள் ஆதரவு பார்க்க விரும்புகிறேன்...

அனைத்து கேரளா   மக்களையும்   தெரியும் ...
மற்றும் நான் நம்புகிறேன் ....
முல்லை பெரியார் அணை எவ்வோருக்கும்  சொந்தம்  ...
ஆனால் ... நம் நல்ல இதயம் .. நம்பிக்கை ... அன்பு   ...
கடந்த ஆண்டுகளில் .. நாம் தண்ணீர் கொடுக்கிறோம் ..
இருக்க கூடும் ... நீங்கள் சந்தேகப்படுவீர் ..
ஏன் இந்த சாதாரண மக்கள் ..  கட்டுரை எழுதுகின்றார்கள்...

அதே போல் ... நமது அனைத்து சினிமா நடிகை ...
என்று எங்களுக்கு தெரியாது. .
அவர்கள் உங்களுடன் இருக்கிறார்கள் ..
அல்லது அவர்கள் எங்களுடன் வருகிறார்கள்

அவர்கள் மட்டுமே ஆதரவாளர்கள் வேண்டும் .. பணம்  ..
மற்றும் கோடம்பாக்கம்  ஒரு வீடு...

காவேரி ஆற்றின் பிரச்சினை நேரம் ...
நம் சினிமா நடிகை நீங்கள் துணைபுரிகிறது ..
ஆனால் .. அந்த நட்சத்திரங்கள் ...
முல்லை பெரியார் அணை பிரச்சினையில் எங்கள் ஆதரவு இல்லை
அவரது வாயை திறக்க  வேண்டும்


நமது அனைத்து அரசியல்வாதிகளும்  ..
இப்போது அமைதியாக இருக்கின்றார்கள்...
அதுக்கு பேரு மௌன பீரதம்  ..

அவர்கள் புதிய அணை கட்ட நினைக்கவில்லை ..
அவர்கள்  பழைய அணை சரிவு பற்றி நினைக்கவில்லை ..
அவர்கள்  அணை அருகில் மக்கள் இருப்பதை  பற்றி நினைக்கவில்லை ...
நமது அரசியல் வாதிகளின்  சிந்தனை ... .
எங்கள் கட்சி ... எங்கள் கட்சி .
அது மட்டும் தான் ...

காங்கிரஸ் எதிராக கம்யூனிஸ்ட்  சொல்கிரோம் .. .
கம்யூனிஸ்ட் எதிராக காங்கிரஸ்  சொல்கிரோம் ...
அதுவும் யார்க்காகே .. தெரியவில்லை..

அவர்கள் உங்கள் தக்காளி, வெங்காயம், காய்கறிகள், கோழி வேண்டும் ...
அவர்கள் நம் வாழ்க்கை வேண்டாம் ...
அவர்கலுக்கு  தேர்தல் நேரத்தில் மட்டும் நம் வாக்களிக்க வேண்டும்
மற்றும் பாராளுமன்றத்தில் உங்கள் ஆதரவு செய்ய ...

அதனால் தான் ...
சாதாரண கேரளா மக்கள் தமிழ்நாடு எதிராகே ..
பிரச்சினை செய்கின்றன...  

நாம் ஏதாவது தெரிவிக்க வேண்டும் ...
அணையை கெடுத்தால் ...
மேல் 35 லட்சம் பேர்  சாவார்கள் ...

நாம் விரும்புகிறோம் ...
விரைவில் புதிய அணை செய்யவும் ...
இந்த அப்பாவி மக்களுக்கு உதவி செய்யவும் .....

முல்லை பெரியார் அணையை  புதிதாக  கட்டினால் ..
அணை அருகில் வசிக்கும் இரு மானிலத்து மக்களும் ...
சந்தோசப் படுவார்கள் ...
எப்போதும் அணையேப் பற்றி பயமின்றி வாழ்ப்பார்கள் ..

பின்னர் நாங்கள் உங்களை அழைப்போம் ...
அம்மா .... புரட்சி தலைவி ....


  (തമിയാളം):

അമ്മാ തായേ..
പുരട്ചി തലൈവി..

നാന്‍ ചില സന്ദേഹം കൊണ്ടുരിക്കിന്റേന്‍ ..
ഉങ്കളെ അപ്പടി വിളിക്കരുതുക്ക് മുടിയുമാ?
നീങ്കള്‍ ഒരു തലൈവിയാ ?
ആമാ... എന്‍ കേള്‍വി ഇത് ഉള്ളത്...
നീങ്കള്‍ ഒരു തലൈവിയ?
ആനാല്‍ ഉങ്കളൈ  വണകുമവര്‍ ശൊല്‍കിരാര്കള്‍..
ജയലളിത ഒരു തലൈവി..
നീങ്കള്‍ ഒരു തലൈവി..
ആനാല്‍ നാന്‍ ശൊല്കിരേന്‍...
നീങ്കള്‍ ഒരു കാളി  അമ്മ ...

ഉന്‍കളിടം..
ഇന്ത അപ്പാവി മക്കള്‍ ..
എഴൈ മക്കള്‍ ..
ശൊല്‍കിരാര്കള്‍..
അന്ത മുല്ല പെരിയാര്‍ അനൈ ഇപ്പോത് മികവും പഴമയാണത് ഉള്ളത് ...
നാം ഊരുവാക്ക പുതിയ അന്നൈ...

അനൈത് കേരള മക്കളെയും തെരിയും..
മറ്റ്രും നാന്‍ നംവുകിരേന്‍..
മുല്ല പെരിയാര്‍ അനൈ എവ്വോരുക്കും സ്വന്തം ..
ആനാല്‍ നം നല്ല ഇതയം.. നമ്ബിക്കൈ .. അന്‍പ്..
കടന്ത ആണ്ടുകളില്‍ .. നാം തണ്ണീര്‍ കൊടുക്കിരോം..
ഇരുക്ക കൂടം നീങ്കള്‍ സന്ദേകപ്പടുവീര്‍..
എന്‍ ഇന്ത സാധാരണ മക്കള്‍ .. കട്ടുരൈ എഴുതികിരാര്കള്‍..

അതേ പോല്‍.. നമതു ആനൈത് സിനിമ നടികൈ .
എന്റ് എങ്ങളുക്ക് തെറിയാത് ..
അവര്‍കള്‍ ഉങ്കലുടന്‍ ഇറുക്കിരാര്‍കള്‍ ..
അല്ലത്  അവര്‍ എങ്കലുടം വരുകിരാര്‍കള്‍ ..

അവര്‍കള്‍ മട്ടുമെ ആതറവാലര്‍കള്‍ വേണ്ടും .. പണം ..
മറ്റ്റും കോടമ്പാക്കം ഒരു വീട്..

കാവേരി അറ്റ് റിന്‍ പിറച്ചിന്നൈ നേരം..
നാം സിനിമ നടികൈ നീങ്കള്‍ തുന്നൈപൂരികിരത്...
ആനാല്‍ .. അന്ത നക്ഷത്രങ്ങള്‍ ..
മുല്ല പെരിയാര്‍ അണൈ പിരചിനയില്‍ എങ്കള്‍ ആതരവു ഇല്ലൈ ...
അവരത് വായൈ തീരക്ക വേണ്ടും...
നമതു ആനൈത് അരശിയല്‍ വാദികള്‍...
ഇപ്പൊതു അമൈത്തിയാകെ ഇരുക്കിനാര്‍കള്‍..
അതുക്ക് പേര് മൌന വ്രതം ..
അവര്‍കള്‍ പുതിയ അണൈ പറ്റി നിനൈക്കവില്ലൈ ...
അവര്‍കള്‍ പഴയ അണൈ ശരിവ് പറ്റി നിനൈക്കവില്ലൈ ..
അവര്‍കള്‍ അണൈ അരുകില്‍ മക്കള്‍ പറ്റി നിനൈക്കവില്ലൈ ..
നമതു അരശിയാല്‍ ശിന്തനൈ .. എങ്കള്‍ കക്ഷി ..    എങ്കള്‍ കക്ഷി..
അത് മട്ടും താന്‍...

കോണ്‍ഗ്രസ്സ് എതിരാകേ കമ്യൂണിസ്റ്റ്  ശൊല്‍കിരോം ..
കമ്യൂണിസ്റ്റ് എതിരാകേ  കോണ്‍ഗ്രസ്സ് ശൊല്‍കിരോം ..
അതും യാര്‍ക്കാകെ തെരിയവില്ലൈ...

അവര്‍കള്‍ ഉങ്കള്‍ തക്കാളി, വെങ്കായ് , കായ്ക്കറി, കോളി വേണ്ടും ..
അവര്‍കള്‍ നം വഴ്ക്കൈ വേണ്ടാം..
അവര്‍കള്‍ തേര്‍തല്‍ നേരത്തില്‍ മട്ടും നം വാക്കളിക്ക വേണ്ടും...
മറ്റ്റും പാരാള്മണ്‍രത്തില്‍ ഉങ്കള്‍ ആതരവു ശെയ്യ..

നാം ഏതാവത് തെരിവിക്ക വേണ്ടും ..
അണൈ കേടുത്താല്‍...
മേല്‍ 35 ലക്ഷം മക്കള്‍ ശാവര്‍കള്‍... 
നം വിരുംപികിറോം ...
വിരൈവില്‍ പുതിയ അണൈ ശെയ്യവും...
ഇന്ത അപ്പാവി മക്കളുക്ക് ഉതവി ശെയ്യവും...


മൂല്ലൈ പെരിയാര്‍ അണൈയെ പുതിതാകെ കട്ടീനാല്‍
അണൈ അരുകില്‍ വസിക്കും ഏര് മാനിലത്ത് മക്കളും ..
സന്തോഷ പടുവാര്‍കള്‍...
എപ്പോതും അണൈയെ പറ്റ്രി പയമിനറി വാഴ്പ്പാര്‍കള്‍... 

പിന്നര്‍ നാങ്കള്‍ ഉങ്കളൈ അഴൈപ്പോം ..
അമ്മാ ... പുരട്ചി തലൈവി..